• Mrs. Ranjita Brahma
  • Mrs. Jury Gayary ( Convenor)
  • Mrs. Manika Gayary.